Wat zijn de voordelen van een systeemwoning?

Systeembouwers werken bijna altijd met één bouwsysteem. De organisatie is hier helemaal op afgestemd en er is dus ruime kennis van het product. Dit biedt grote voordelen. Een systeembouwer kan precies vertellen wat een woning gaat kosten en ook de bouwtijd is globaal bekend. Tevens is het een snelle bouw, wat uiteraard de bouwrente ten goede komt.

Heeft u met een architect te maken?

Lang niet alle systeembouwers werken met een architect. Bij een offerte ontvangt u altijd een ontwerp van uw ‘eigen woning’.
De garantie betreft o.a.:

  • Waterdichte aannemingsovereenkomst
  • Een afbouwgarantie indien de bouwer onverhoopt zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen
  • Arbitrage bij eventuele geschillen tussen koper en verkoper

Waar moet ik rekening mee houden bij het kopen van een kavel?

Belangrijk zijn uw woonwensen. Houdt u er rekening mee dat deze op de kavel gerealiseerd kunnen worden. Van groot belang is het ook om uit te zoeken welke eisen en randvoorwaarden de gemeente aan de woning stelt. Uiteraard is ook de ligging en de situering ten opzichte van de zon belangrijk. Houdt u ook zeker rekening met een aantal juridische zaken, zoals een ‘schoongrondverklaring’ en informeer of u de grond werkelijk koopt of in erfpacht krijgt. Zorg dat de grond bouwrijp wordt opgeleverd. Indien u dit na aankoop zelf moet doen, kan dat voor een financiële tegenvaller zorgen. Informeer ook naar de (bouw)plannen in de directe omgeving.

huis bouwen

Wat zijn de kosten voor het bouwrijp maken van de grond?

Bij het bouwrijp maken van de grond moet u denken aan het ophogen c.q. afgraven of opruimen van het terrein of het aanleggen van riolering, kabels, leidingen en drainage. Tevens kunt u te maken krijgen met bodemverontreiniging. U begrijpt dat de kosten voor het bouwrijp maken van de grond dus flink kunnen oplopen. Rekening houdend met rente, kunnen de kosten uiteenlopen van minder dan €5.000,- tot meer dan €50.000,-. Zoals eerder genoemd, zijn deze ‘bouwrijpkosten’ vaak in de koopsom opgenomen.

Moet ik belasting betalen over bouwgrond?

Ja, er moet belasting betaald worden over bouwgrond. Het percentage is echter afhankelijk van het wel, dan niet bouwrijp zijn van de grond. Over bouwrijpe grond betaalt men 21% BTW en over niet bouwrijpe grond betaalt men 9% overdrachtsbelasting.

Hoe weet ik aan welke criteria / voorschriften ik me moet houden?

De gemeente is verplicht om een welstandsnota te schrijven. Hierin staat vermeld wat de criteria en voorschriften zijn en welke regels er in uw woonomgeving gelden. De welstandsnota ligt ter inzage op het gemeentehuis. Zo kunt u van tevoren rekening houden met de eisen en wensen van de welstandscommissie.

Daarnaast dient u kennis te nemen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarin wordt met name ingegaan op de bouwmogelijkheden voor uw kavel (volume, bouwvlek, goothoogte enz.).

Indien ik zelf een huis wil (laten) bouwen, kan ik dan in iedere gemeente in Vlaanderen terecht?
In België is niet in iedere gemeente grond beschikbaar voor nieuwbouw. U kunt het beste naar beschikbare kavels informeren bij de gemeente zelf. In veel gevallen dient u sociaal of economisch gebonden te zijn of dient u ingeschreven te staan voor een bouwkavel.